Fungování města ovlivňuje náš každodenní život, jsou to silnice a chodníky, veřejná doprava, pracovní příležitosti, kvalita ovzduší, potřebné služby, vzdělávání našich dětí, naše volnočasové aktivity.
A přicházejí okamžiky, kdy je třeba dělat rozhodnutí, které budou určovat, jak se nám tu bude žít v blízké i vzdálenější budoucnosti.
Kandidáti politického hnutí ANO si kladou za cíl dohlédnout, aby rozhodnutí byla dělána transparentně a vědomím občanů a především ku prospěchu nás všech.
Veřejně se zavazujeme prosazovat nápady a projekty, které povznesou současnou úroveň, budeme s maximálním nasazením pracovat za lepší Libčice!
Efektivní využití městského majetku
Zasadíme se o přeměnu městkých budov tak, aby mohly být využité v dlouhodobém horizontu.
Prosadíme přestavbu nemovitosti Ludvík na víceúčelové středisko.
Chceme intenzivně pracovat na myšlence „LIBČICKÉ NÁMĚSTÍ“.
Využijeme veškeré dotační příleležitosti a podpoříme smysluplné investice do rozvoje města.
Dohlédneme na dodržování vyrovnaného event. přebytkového rozpočtu.
Zajistíme, aby základní investiční dokumentace byla volně přístupná na internetu.
 
Zvýšení informovanosti obyvatel města
Prosadíme lepší informovanost občanů o správě města a fungování městské radnice.
Posílíme spolupráci města a občanů, tak aby názory obyvatel zazněly i mimo volební období.
Zajistíme oživení Libčických novin, a to po obsahové i grafické stránce a dohlédneme na pravidelné a
rychlé uveřejňování informací na webu města Libčice.
Poskytneme zdarma prostor pro prezentaci malých a středně velkých firem působících v Libčicích.
Chceme připomínat historii města, podpořit tématické projekty a využít je jako turistickou atrakci.
 
Podpora školství, kultury a sportu
Dohlédneme na spravedlivé přerozdělení investic do vzdělávání a kultury.
Zajistíme optimální počet míst v MŠ, ZŠ a ZUŠ dle demografického vývoje v obci a zájmu občanů.
Dohlédneme na kvalitní provedení rekonstrukce ZUŠ.
Připravíme příznivé podmínky pro organizátory akcí v kulturní a vzdělávací oblasti.
Zasadíme se o budování cyklotrasy Roztoky – Kralupy.
Rozvoj zdravotní a sociální péče
Zasadíme se o zřízení zdravotního střediska v duchu „všechny služby na jednom místě“.
Zlepšíme situaci důchodců v obci (terénní pečovatelská služba, denní stacionář, volnočasové aktivity).
Aktivně vystoupíme proti provozování hazardu v obci.