Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2015/2016

Pro žáky 9. ročníků začíná v únoru nejdůležitější období školního roku, přijímací řízení na střední školy.
Většina žáků již má touto dobou jasno, kam se budou po ukončení povinné docházky hlásit. Od začátku školního roku si již vybírali vhodné povolání a vhodnou střední školu, která jim poskytne vzdělání pro zvolený obor. K výběru využili nejvíce internetové přehledy  (např. www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi…), webové stránky jednotlivých škol, tištěné Atlasy škol, nechali si poradit od svých rodičů, učitelů a výchovného poradce. Někteří navštívili Dny otevřených dveří na vybraných školách, aby se předem seznámili s prostředím, kde by mohli od příštího školního roku působit. Co je čeká teď po obdržení pololetního vysvědčení?
Do 31. ledna jsou ředitelé středních škol povinni zveřejnit přesná kritéria přijímacího řízení pro tento školní rok a od tohoto data již je nemůže měnit. Každý žák si musí tedy na webových stránkách vybrané školy zjistit, jaké požadavky má jeho škola. Jestli patří mezi školy, které se letos připojí k pilotním jednotným přijímacím zkouškám (materiál „Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 201/2016“ ze dne 10.září 2015, č.j. MSMT/2015-3), nebo si stanoví svoje přijímací zkoušky, nebo bude přijímat studenty na základě prospěchu na základní škole, tj. zcela bez přijímacích zkoušek. Seznámí se s dalšími kritérii přijímacího řízení, např.  není- li zvýhodněn za účast v soutěžích, olympiádách, nemá-li doložit návštěvu ZUŠ, zájmových kroužků. Zjistí, jaké jiné doklady má k přihlášce přiložit a potřebuje-li svou přihlášku potvrdit dětským lékařem.
Každý žák se může v prvním kole přijímacího řízení hlásit na dvě střední školy nebo dva obory na téže střední škole, vyplňuje tedy dvě přihlášky, které obdrží na základní škole, sám si zakoupí nebo vytiskne (např. na www.msmt.cz). Na přihláškách vyplňuje žák s rodiči první stranu, obě přihlášky vyplňuje zcela totožně, nemění pořadí vybraných škol. Na první místo dává vždy školu, která se účastní letos pilotního ověřování. Pokud se účastní obě vybrané školy, na první místo napíše školu, kde chce vykonávat přijímací zkoušku. U škol, které se pilotního ověřování neúčastní, nezapomene vyplnit kolonku – termín přijímací zkoušky, dá pozor na to, aby se  termíny na obou školách nekryly. Zadní stranu žák nemusí vyplňovat, to zajistí základní škola. Podle katalogového listu ve škole doplníme do přihlášky známky za poslední dva roky, uvedeme průměr a potvrdíme razítkem a podpisem ředitelky školy. Potvrzené přihlášky odesílá zákonný zástupce žáka doporučeně nejpozději do 15. března 2016.
Nejpozději 14 dní před termínem přijímacího řízení, u škol s pilotním ověřováním samozřejmě dříve, obdrží zákonný zástupce potvrzení, že přihláška byla přijata do přijímacího řízení, dostane pozvánku k přijímacím zkouškám nebo další pokyny. Často je žákovi přiděleno číslo, pod kterým bude v přijímacím řízení figurovat. Např. i ve výsledcích přijímacího řízení zveřejněných na internetu.
     Jednotné testy budou konat uchazeči do SŠ, které se přihlásily k pilotnímu ověřování – obory gymnázium, obory kategorie „M“ a „LO“, (netýkají se SŠ s talentovou zkouškou ani oborů zakončených učňovskou zkouškou). Seznam SŠ, které budou konat jednotné testy, je k dispozici na krajských úřadech a CZVV je zveřejněný na http://www.cermat.cz/. Jednotné testy uchazeč koná v řádném termínu ve škole uvedené na prvním místě v přihlášce (pokud ta se pilotního ověřování neúčastní, ve škole na druhém místě) v těchto termínech:
Studium
Řádný termín testů
Náhradní termín testů
Čtyřleté
pátek 15. 4. 2016
13. 5. 2016
Šestileté a osmileté
pondělí 18. 4. 2016
13. 5. 2016
Kromě toho ředitel SŠ může stanovit ještě „školní přijímací zkoušky“, které proběhnou v termínech stanovených ředitelem SŠ. Jednotná pilotní zkouška se skládá ze dvou testů – z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (např. s SPU) mohou zažádat na základě doporučení PPP o prodloužení času ke zpracování testů, rozhoduje ředitel SŠ. Náhradní termín je určen žákům, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit řádného termínu a jsou omluveni (písemně do tří dnů). Výsledek jednotných testů nemůže být jediným kritériem pro přijetí, další kritéria stanoví ředitel SŠ. Ilustrační testy z ČJL a z M budou žákům k dispozici od 8. února 2016 na webových stránkách Centra www.cermat.cz, loňské ilustrační testy jsou k dispozici tamtéž již teď. Stanovení podílu hodnocení jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče je v pravomoci ředitele příslušné SŠ (kromě toho musí ohodnotit výsledky žáka ze základní školy, dále započítává výsledky případné „školní“  zkoušky na SŠ, je možné i zohlednit výsledky v různých soutěžích apod.)
Ředitelé středních škol, kde se nekonají jednotné testy, vyhlašuje dva termíny přijímacích zkoušek v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2016. Tyto termíny uvádí uchazeč na své přihlášce.
Do 15. března 2016 obdrží každý žák proti podpisu na své základní škole zápisový lístek, který je ve škole evidován. Zápisový lístek uchazeč odevzdá na vybrané SŠ nejpozději 10 dní po vyhlášení výsledků přijímacího řízení (míněno zveřejnění v budově školy či na internetu). Zápisový lístek se nemůže přenášet na další SŠ (toto lze pouze v případě přijetí na odvolání nebo v případě přijetí na školu bez talentových zkoušek ze školy s talentovými zkouškami). Teprve předáním zápisového lístku na zvolenou střední školu se žák stává studentem této střední školy.
Výsledky přijímacího řízení na všech SŠ mohou být zveřejněny nejdříve 22. dubna 2016 (výsledky oborů s talentovými zkouškami jsou již známy od ledna). Také školy, které nemají žádné přijímací zkoušky, by neměly  uzavírat přijímací řízení před tímto datem. Za datum zveřejnění je pokládán den vyvěšení výsledků v budově školy či na internetu, školy nemají povinnost ihned posílat písemné oznámení o přijetí.
      Proti výsledkům přijímacího řízení se lze odvolat prostřednictvím střední školy, která rozhodnutí vystavila, k příslušnému krajskému úřadu, a to do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolací orgán rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.
     V dalších kolech přijímacího řízení se může podat libovolné množství přihlášek, na každou přihlášku se pak vyplní pouze jedna střední škola.
V případných dalších přijímacích kolech ředitel SŠ stanoví, zda výsledek z jednotného pilotního testu bude jedním z kritérií přijímacího řízení na jeho SŠ, dále stanoví i další kritéria pro přijetí.
V případě nejasností během přijímacího řízení doporučujeme kontaktovat přímo telefonicky či osobně vybranou střední školu. Žákům i zákonným zástupcům je kdykoli k dispozici výchovná poradkyně na základní škole, která může pomoci upřesnit nejasné informace. Přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky probíhají na základní škole průběžně v seminářích jednotlivých předmětů již od minulého školního roku.
Nezbývá, než našim vycházejícím žákům  popřát hodně štěstí v přijímacím řízení!
Mgr. Zuzana Benešová, výchovná poradkyně ZŠ

Převzato z Libčických Novin

 

 

Související články