Toulavá, opuštěná a ztracená zvířata

Problematikou toulavých, opuštěných a ztracených zvířat se zabývá zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 písm. h) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele. Jde tedy o zvíře, které není bez pána, ale které svému chovateli jen dočasně uteklo. Je porušením chovatelovy povinnosti, když mu zvíře unikne. Podle § 3 písm. i) zákona opuštěným zvířetem je zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit, nebo ho vyhnal.

Opuštěná, nebo ztracená věc, včetně zvířat, jak vyplývá z občanského zákoníku, patří do péče obce nebo města (dále jen „obec“). Nálezce si je tedy nemůže ponechat. Obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat, a tedy má i hradit náklady spojené s péčí o zvířata v útulku. Obce mohou pro taková zvířata (jedná se zejména o psy a kočky) zřizovat útulky nebo uzavírat smlouvy o péči s útulky soukromými. Větší města mají též smlouvu s odchytovou firmou. Pokud odevzdáte obci nalezené zvíře, musí se o něj postarat. V praxi se tak většinou děje umístěním zvířete do útulku, který může obec zřídit v rámci výkonu své samostatné působnosti. Ze zákona však nevyplývá obci povinnost zřídit útulek, může se tak o zvíře postarat jakýmkoli způsobem.

Pokud je nalezené zvíře doručeno na městský úřad v úředních hodinách, nenastává problém. Často se však stává, že toulavé zvíře je nalezeno v noci a nálezci obvykle kontaktují policii. Policie nemá možnost se adekvátně postarat o nalezené zvíře. Proto by bylo lepší, kdyby se nálezce o toulavé zvíře postaral a v úředních hodinách jej odevzdal na úřadě. Zároveň ale upozorňuji, že odchyt je prováděn na vlastní nebezpečí, neboť jej může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Vhodnější formou je oznámení o pohybu zvířete. Zároveň je však třeba zvážit, zda se opravdu jedná o dlouhodobě toulavé zvíře, nebo o krátkodobý únik, např. při hárání. Město Libčice nad Vltavou má uzavřenu smlouvu s útulkem v Kralupech nad Vltavou. Cena za umístění psa činí 3 500 Kč a v letošním roce byli do útulku již umístěni 4 psi z našeho města.

Při nálezu opuštěného nebo ztraceného zvířete se obvykle v praxi nález hlásí městskému úřadu v Libčicích nad Vltavou, nebo mimo úřední hodiny městského úřadu na policii. Pak obvykle nastupuje odchytová služba a zvíře je umístěno v útulku. Je možné též zvíře rovnou předat do útulku. útulek by to ale měl příslušnému obecnímu úřadu neprodleně ohlásit.

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zejména psů a koček, je upraven rovněž v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v § 42. Provádí jej osoba odborně způsobilá a vykonávající  tzv. veterinární asanaci, a to na žádost obce nebo policie.

Zdroj: Výše uvedená legislativa

Pavel Bartoš

Související články