Toulky naším okolím za poklady neolitu

Česká kotlina a údolí řeky Vltavy jak pod Prahou tak nad Prahou po Kralupy nad Vltavou je místem s velmi starou historií. S postupem archeologického bádání nás jistě čekají v této lokalitě mnohá překvapení.  A není divu, že v údolí Vltavy a okolí je archeologicky tak rušno.

Kultura Řivnáčská

Celá oblast severně od Prahy byla od nepaměti hustě osídlena. Jen tři kilometry vzdušnou čarou od města se nachází kopec Řivnáč. V pozdní době kamenné,  zde bývalo významné tzv. výšinné sídliště. Vybudoval ho zde lid s kulturou, jejímž poznávacím znakem se staly hliněné nádoby s neobvyklým „rohatým“ uchem ve tvaru půlměsíce, vyčnívajícím oběma hroty vysoko nad okraj nádoby. Tato kultura dostala svůj název podle tohoto – kultura Řivnáčská. (období 3 000 – 2500 před n.l.)

Kultura Únětická

V okolí našeho města lze nalézt důkazy existence dalších kultur. Jen 6 km od našeho města leží Únětice, středisko tzv. kultury Únětické (2 200 – 1700/1600 př. n.l.) Únětice jsou významným pojmem naší historie a výzkum v této oblasti nám ještě přináší další nálezy starší doby bronzové.

Kultura Knovízská

20 km od Libčic se nachází Knovíz, středisko tzv. kultury Knovízské ( 1 300 – 950/ 920 př. n.l). Jde o kulturu doby bronzové. V této kultuře došlo ke značnému využití bronzu od zbraní k předmětům denní potřeby. Kultura zhruba v 9. století přechází ke kultuře doby železné. V posledních letech se objevují zprávy o kanibalismu v této kultuře. Jde o zatím neuzavřený výzkum, a není jasný důvod tohoto chování. Je předpoklad, že šlo o rituální oběti.

Éra Keltů

Přibližně v období období před 2000 lety, kdy začali do prostoru české kotliny pronikat Keltové zejména z kmene Bójů,  kteří  zde vystřídali civilizaci z období  tzv. halštatské  kultury. Přes Hercynský les přichází Keltové, aby na mnoho staletí v tzv. období kultury Laténské až na přelom tisíciletí) dali českým Keltům vlast. Éra Keltů v Čechách končí tragicky v období kolem narození Krista na přelomu tisíciletí, kdy Keltové již podlehli tlaku stále silnějších germánských kmenů od severu a Římanů z jihu. Českou kotlinu osídlili převážně Markomané a v menším počtu byli přítomny další germánské kmeny, například  Hermunduři, Marsingové a Naristové, aby postupně vytlačili Kelty a snad je i asimilovali. Panství Germánů na našem území trvalo zhruba do poloviny 6. století n.l., kdy se na scéně objevují mocné slovanské kmeny, které po tzv. markomanských válkách vstoupili v polovině 6. století po Kristu do relativně vylidněné české kotliny.

Libčice na křižovatce starých stezek a kultur

Řada významných osobností české archeologie se okolí našeho města intenzivně věnovala. Za všechny jmenuji amaterské archeology pátera Václava Krolmuse a lékaře Čeňka Rýznera. V okolí našich obcí  se nachází i další významná sídla spjatá s českou historií: Mohylník, Levý Hradec, Pravý Hradec, jeskyně Drábovna, Budeč, Tursko (Krliš, Ers) a jiné. Město Libčice nad Vltavou leží ve středu Čech, na křižovatce starých stezek a jsme spjati s většinou výše uvedených kultur. Je jisté, že výlet milovníků historie do města Libčice nad Vltavou a okolí, včetně návštěvy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy bude jak poučnou, tak příjemnou záležitostí.

Ing. Pavel Bartoš, MBA

Související články