V Libčicích se bude investovat! Za co?

Už je jasné, jaké investiční projekty město plánuje ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Jde především o stavební úpravy školních budov, veřejnou zeleň, opravy silnic a dokončení kanalizace.

Počet investičních záměrů a plánů je rozsáhlý a investiční komise musí odpovědně vybrat projekty, které se v dohledné době budou realizovat. V rámci jednání a přípravy podkladů chceme stručně seznámit libčickou veřejnost a vypíchnout alespoň ty nejdůležitější akce.

  • OPRAVA BUDOVY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Již v květnu byla zahájena realizace odvlhčení suterénních prostor objektu odkopávkou a odkrytím vlhkých zdí. Suterénní zdi zůstanou odhaleny po dobu letního období, kdy je přirozené vysoušení nejúčinnější a nejekonomičtější. Pak bude nutné odborně posoudit, zda je potřeba učinit další kroky proti vzlínající zemní vlhkosti, nebo postačí drenážní zakrytí podzemních částí objektu.

Následnou fází opravy budovy bude rekonstrukce střechy a fasády. Zde je samozřejmě nutné skloubit harmonogram postupu prací a klimatických podmínek.

Další akcí, která již v současné době probíhá, je rekultivace přilehlého prostoru za objektem ZUŠ.  Zde jsou likvidovány drobné nefunkční stavby a přístřešky, probíhají zde terénní úpravy, je nutné pokácet náletové keře a porosty. Nově vzniklý prostor po provedení všech úprav by měl sloužit k pořádání různých kulturních a společenských akcí.

  • ZVĚTŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLKY

V průběhu jara byl zpracován statický posudek, který měl zhodnotit stav stávající budovy a zjistit, zda je možné uvažovat o provedení nástavby dvou tříd na zadní přízemní trakt. Závěr statického posudku je kladný a lze tedy při splnění určitých technických podmínek realizovat nástavbu. Dále byla zadána studie, včetně vypracování podkladů pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci nástavby MŠ.

Naším záměrem je samozřejmě zažádat o dotace EU a zpracovaná projektová dokumentace bude základním podkladem pro tuto žádost a současně je plnohodnotným materiálem pro získání stavebního povolení.

  • OBJEKT LUDVÍK

Není novinkou, že o objekt Ludvík v ulici Hřbitovní 735 projevila zájem Policie ČR. Dosavadní jednaní naznačila, že Policie ČR uvažuje setrvat v Libčicích, a proto jedná o pronájmu části nebytových prostor objektu Ludvík. Zbývá tedy dořešit pronájem ostatních prostor. Dobrou okolností je skutečnost, že diskuze probíhají v souladu s již vypracovanou projektovou dokumentací na úpravy objektu. Momentálně je tedy nutné řešit financování přestavby a zasazení do investičních výdajů pro rok 2015.

  • VEŘEJNÁ ZELEŇ PŘED KOSTELEM SV. BARTOLOMĚJE A NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

Na revitalizaci plochy před kostelem Sv. Bartoloměje a parku na náměstí Svobody byly vypracovány architektonické studie a projektová dokumentace.  Tyto návrhy řešení úpravy veřejného prostranství zmíněných míst byly předmětem veřejného projednání a bude následovat doupravování.

  • OPRAVY KOMUNIKACÍ

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Družstevní, a to celého povrchu včetně doplnění chybějících částí této komunikace. Realizace by měla být zahájena.

Dále pokračují přípravné práce na dokončení chybějící části chodníku v ulici Kralupská – jsou přeloženy sloupy elektrického vedení, probíhají geodetické práce a řeší se technické sounáležitosti.

  • KANALIZACE

V současné době je zadáno vypracování projektové dokumentace na provedení části kanalizačního systému v ulici U krytu a části v komunikaci od ulice Vltavská směrem k STK.

Ing. Jiří Lain, předseda investiční komise

Související články