Výběrové řízení – pracovník správního odboru

Tajemník Městského úřadu Libčice nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent správního odboru:

Náplň práce:
Výkon matriční agendy, agenda evidence obyvatel, správa místních poplatků, další správní činnosti blíže neurčené.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MěÚ Libčice nad Vltavou:
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
• právní povědomí o zákonech a předpisech potřebných k výkonu funkce (správní řád, zákon o matrikách, zákon o evidenci obyvatel, zákon o místních poplatcích)
• praxe ve státní správě a samosprávě výhodou,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, (nutné vykonat po nástupu včetně matriční zkoušky)

Zájemce musí podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.
g) telefonní, e-mailové spojení

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Místo výkonu práce: Libčice nad Vltavou

Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek.

Přihlášky musí být doručeny do podatelny MěÚ Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66, Libčice nad Vltavou nejpozději do 12:00 hodin dne 31. července 2017, a to v zalepené obálce označené “VŘ – referent správního odboru – NEOTEVÍRAT!”

Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Tajemník MěÚ si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Ing. Roman Dědič, tajemník
tel.: 233 101 653 fax:233 101 657 e-mail: tajemnik@libcice.cz

Související články