Zlepšování vztahů mezi občany města Libčice nad Vltavou
Při rozhodování a hlasování na radnici rádi podpoříme jakýkoliv návrh bez ohledu na politickou příslušnost, pokud tento návrh bude ve prospěch občanů a povede k dalšímu rozvoji města. Svým jednáním a chováním chceme občany města spojovat, ne rozdělovat.
Jsme otevření a chceme naslouchat občanům našeho města.
Plán rozvoje města
Necháme zpracovat plán rozvoje města.
Plán rozvoje je dokument, jehož účelem je řádně a jednoznačně informovat veškeré subjekty (občany i firmy) o záměrech vedení města ohledně směrování budoucího vývoje a ve spolupráci s nimi stanovit závazné mantinely rozvoje, které zabrání schvalování náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko vedení města, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv činnost v zájmovém území obce.
 Plán rozvoje je i vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při realizaci investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je součástí koncepčního rozvoje obce.
 
Využití dotací
Mezi naše priority patří lepší využití dotací z Evropské unie, vlády a kraje, které chceme využít k rozvoji a ke zkrášlení města a k rozšíření možností společenského, kulturního a sportovního vyžití.
Rádi bychom čerpali tyto datace:
Dotace na sportoviště – Po diskuzi s obyvateli a v souladu s plánem rozvoje města bychom rádi z dotací na sportoviště vybudovali víceúčelovou sportovní halu, která by umožnila rozvoj sportovních klubů a rozšířila především sportovní možnosti dětí a mládeže.
Dotace na revitalizaci veřejných prostranství – Z náplavky u Vltavy bychom vybudovali odpočinkovou zónu s dráhou pro in-line bruslaře, vycházkovými chodníky pro maminky s kočárky a seniory, dětským hřištěm a parkovou úpravou. Chceme, aby se tento prostor stal místem společenského setkávání. Došlo by i k vyčištění a úpravě slepého ramene s možným využitím pro veslařský klub a kotviště člunů a loděk. Veškeré úpravy by samozřejmě byly plánovány tak, aby případné záplavy zanechaly na tomto území minimální škody.
Dotace na základní a mateřské školy – Podporujeme plán současného vedení města na rozšíření kapacit mateřské školy v objektu Ludvík. Dopracování celého projektu bude již úkolem nového zastupitelstvu města a k jeho realizaci bychom rádi využili této dotační kapitoly. Další rozvoj by vyplýval z demografické studie rozvojového plánu města.
Dotace na cyklostezky – Chceme bezpečně propojit cyklostezkou lokalitu pod Viničkou v Letkách s vlakovou zastávkou v Řeži.
Dotace na památky – Chceme vybudovat naučnou stezku vedoucí na zbytky zříceniny Liběhrad. Naučná stezka by informovala o přemyslovské historii místního kraje, o geologických poměrech údolí Vltavy, o místní fauně a flóře. Na Liběhradu by bylo zbudováno bezpečné vyhlídkové místo.
 
Kvalitní školství
Mateřskou, základní i základní uměleckou školu chápeme jako samostatné subjekty, kterým chceme pomáhat v rozvoji a ve zlepšování péče o naše děti. Prosadíme modernizaci vybavení MŠ a ZŠ (moderní vybavení specializovaných učeben, kvalitní a názorné učební pomůcky) a dokončení rekonstrukce ZUŠ.
Kvalitním učitelům zajistíme takové podmínky, aby chtěli učit na školách v našem městě. Zajistíme tak vysokou kvalitu výuky, která připraví naše děti k dalšímu studiu.
Pro děti a mládež budeme připravovat podmínky pro mimoškolní činnost. Chceme zachovat a dále rozvíjet zájmové kroužky.
Navážeme spolupráci s vysokými školami, nabídneme jim témata pro diplomové a vědecké práce jejich studentů týkající se lokality našeho města: přírodně-ekologická témata, historicko-archeologická témata, urbanistické studie apod. a tím otevřeme další možnosti využití dotací a grantů v prostoru našeho města.
Sídliště Sahara
Jsme si vědomi několika potíží na libčickém sídlišti, avšak za hlavní problematiku považujeme nedostatek parkovacích míst. V minulosti již bylo vystavěné nové parkoviště, ale i přesto, míst je málo a leckdy mají obyvatelé Sahary problém zaparkovat. Rádi bychom proto nechali vytvořit architektonickou studii a společně se s předsedy bytových družstev domluvili na tom, co je pro Saharu nejlepší.
Dále bychom rádi rozšířili kontejnery na odpad, zvelebili místa pro maminky s dětmi a v neposlední řadě vylepšili zeleň v okolí sídliště.
Vzhled města
Rádi bychom zlepšili vzhled našeho města. U vybraných lokalit, například náměstí před městským úřadem, prostor před katolickým kostelem sv. Bartoloměje či náplavka u Vltavy bychom prostřednictvím České komory architektů vyhlásili architektonické soutěže (Česká komora architektů poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci při přípravě architektonických, urbanistických, případně jiných soutěží). Jedná se o nejtransparentnější a zároveň ekonomicky výhodný a kvalitu zdůrazňující způsob zadání veřejné zakázky na architektonická či urbanistická díla. Ceny a odměny pro soutěžící se u soutěží pohybují zpravidla do 150 000 Kč, ale město při nich za jedny peníze získá až několik desítek kvalitních architektonických studií a návrhů, ze kterých může ve spolupráci s odbornou komisí vybrat vítězné návrhy.
Chceme, aby se Libčice staly městem zeleně. Podpoříme budování nových ploch veřejné zeleně a stromořadí.
Vyvineme tlak na firmy mimo katastr našeho města. Od skládky Úholičky budeme například požadovat, aby lépe zabezpečila svoji skládku, aby se z komunikace mezi Libčicemi a Úholičkami nestala při každém větru igelitová alej.
 
Kulturní život města
Budeme podporovat a transparentně spolufinancovat činnost místních organizací a spolků. Chceme výrazně rozšířit kulturní a spolkový život v našem městě. Zaměříme se na rozšíření kulturních možností pro děti a mládež. Našim seniorům a nejen jim nabídneme organizované výlety do divadel v Praze.
Sociální péče o seniory
Budeme prosazovat projekty na výstavbu domu pro seniory, k jehož výstavbě budou maximálně využity fondy a dotace. Našim seniorům, kteří se o sebe nedokáží samostatně starat, tak umožníme plnohodnotný a kvalitní život v naší blízkosti.
Partnerská města
Pokusíme se navázat spolupráci a partnerství se zahraničními městy. Našim žákům se tím umožní výměnné studijní pobyty, sportovním klubům a dalším spolkům pak možnosti partnerské spolupráce.