A je po volbách

Je dobojováno. Jedno volební období skončilo a nové začíná. Pro koho se rozhodla většina občanů našeho města, je již všem dobře známo. Kandidáti SNK Liběhrad pod vedením stávajícího starosty  byli za svou práci oceněni většinou hlasů a zároveň jim tím byla svěřena správa našeho města na další čtyři roky. Nedovedu si představit, koho jiného bych mohla v tuto chvíli požádat o rozhovor, než právě Pavla Bartoše, kterému se podařilo vyhrát již třetí volební klání a znovu se postavit do čela vedení města.

Jak se máte po volbách?
Upřímně, jsem rád, že už je po nich. Předvolební kampaň byla dlouhá a náročná, a jak říká staré české rčení „všeho moc škodí“. V každém případě jsem klidný, s výsledkem spokojený a mám spoustu elánu do  další práce.

Jak jste trávil poslední chvíle před vyhlášením výsledků? Byl jste nervózní?
Byl jsem opravdu napnutý, ale mám osvědčenou metodu, jak takové chvíle překonat. Rád si pouštím staré filmy, tak jsem sledoval Řeka Zorbu a trpělivě čekal, jak  vše dopadne.

Bylo to určitě napínavé pro všechny kandidující i voliče, o jejichž hlas usilovalo hned pět subjektů. Když uvážíme, že v některých obcích postavili stěží jednu kandidátku, znamená to, že je v našem městě zvýšený zájem o komunální politiku?
Ano, je to tak. Myslím si, že zájem o komunální politiku obecně stoupá a je to správné. Je potěšující vědět, že lidé nejsou lhostejní k místu, kde žijí, zajímají se o něj a někteří jsou dokonce ochotni pro jeho zlepšení něco udělat.

SNK Liběhrad 2014 získal sedm mandátů. Proč takový úspěch?
Důvodem kvalitního volebního výsledku Liběhradu bylo podle mne to, že voliči po celé předchozí období bedlivě sledovali chování a konání zastupitelů a politických stran. Velice oceňuji naše voliče, že se dokázali orientovat v nepřehledné změti často protichůdných a pro běžného občana mnohdy těžko srozumitelných informací a vyhodnotit, co kdo říká nebo dělá, a jaký byl jeho přínos pro obec.  Naštěstí jejich zdravý náhled nedokázala zvrátit ani závěrečná volební  mystifikace v časopise Libčické křižovatky, ani masivní plakátovací kampaň spolku LOS.

Snad se na nás naši kolegové a oponenti nebudou zlobit, když  se pokusíme analyzovat jejich kampaň.
To za nás už udělali voliči, ale když jste na to narazila, tak snad mohu říci svůj názor. Volební kampaň Liběhradu vsadila  na nekonfliktní, kultivovaný a elegantní způsob komunikace s voliči s důrazem na nesporné  výsledky jeho dosavadní činnosti. Jsme našim voličům vděčni za to, že to přijali, odměnili nás  nejvyšším počtem mandátů a vyzvali nás tím k tomu, abychom i nadále spravovali naše město.

LOS?
Naše opozice zvolila velmi agresivní a negativní kampaň, která se dle mého názoru dotýkala hranice dobrého vkusu.

Politolog Jan Herzmann, s kterým jsem dělala rozhovor do minulých novin, by s úsměvem řekl, že v lásce a volební kampani je možné všechno.
To je fakt, ale pokud si dobře pamatuji, tak také tvrdil, že  negativní kampaň může mít úspěch pouze tam, kde většina lidí touží po změně, což evidentně v Libčicích nenastalo. Navíc se potvrdila stará pravda o neúčinnosti takové kampaně v komunálních volbách v malém městě, kde se všichni znají.

A co kandidáti za TOP09? Nejsou zklamaní pouhým jedním mandátem? Upřímně, očekávala jsem, že dopadnou lépe.
TOP09 měla podle mne dobrou kampaň a její malý mandátní zisk mohl být zaviněn tím, že většina voličů investovala své hlasy do duelu dvou hlavních hráčů SNK Liběhrad a LOS.

Nepoškodila je náhodou ještě nedávno matoucí existence dvou TOP09 v našem městě?
Jistě. Po dobu dvou let byla pro občany čitelnost TOP09  problematická. Do konce minulého volebního období stanuli na kandidátce TOP09 nezávislí kolem pana štětky, aniž by založili místní organizaci. Ta byla po nějaké době ustanovena pod taktovkou pánů Kosíka a Hudka a od formace pana štětky se distancovala. Připouštím, že občané mohli být touto situací dezorientováni a mohlo to mít vliv na volební výsledek této strany.

Strana ANO získala v Libčicích v posledních volbách do parlamentu nejvíce hlasů, ale v komunálních už takovou sílu neměla.
ANO 2011 je v našem městě zcela novým subjektem a pro většinu lidí zatím neznámým, a tak jejich jeden mandát považuji spíše za úspěch.

A co říkáte volební kampani ODS?
Volební kampaň ODS byla podle mého názoru  málo výrazná. Domnívám se, že svou roli sehrál i pokles preferencí této strany na celostátní úrovni.

Pojďme se raději věnovat přítomnosti. Jsme v období koaličních jednání. Můžete nám  prozradit, jak probíhají?
Liběhrad má sedm mandátů z patnácti, a je evidentní, že nějakého vhodného partnera potřebuje. Shodli jsme se na vytvoření široké koalice, a proto jsme začali jednat s TOP09, ANO 2011 i ODS. Výsledky jednání v tuto chvíli nejsou ještě definitivní, ale jeví se jako povzbuzující jak pro Liběhrad, tak pro budoucnost fungování zastupitelstva.

Za jak dlouho po volbách se musí konat ustavující zasedání zastupitelstva města?
Je potřeba vyčkat zákonem určenou dobu cca 30 dní.

Na co se čeká?
To je doba, v které může některá ze stran protestovat proti výsledku voleb. Pokud toto své právo žádná strana nevyužije a soud nám potvrdí, že výsledek voleb v našem městě není  nijak zpochybněn, mohu coby dosavadní starosta  svolat  ustavující zastupitelstvo.

Už máte  termín?
Za předpokladu, že se žádná ze stran proti výsledku voleb neodvolá, ustavující zastupitelstvo se bude konat v kulturním domě  10. listopadu 2014 od 18 hodin. Je to jako obvykle zasedání veřejné, tak už teď občany k účasti srdečně zvu.

Kdo vede  ustavující zasedání a co se tam volí?
Vede jej zpravidla nejstarší člen  zastupitelstva, což bude v našem případě kolega Urbánek a po zvolení starosty se ujme vedení jednání nový starosta.

Kdy se volí rada města a kolik má členů?
Hned po zvolení starosty se volí pětičlenná rada města, místostarosta,  kontrolní a finanční výbor.

Kdo spravuje obec v mezidobí po volbách a před zvolením nových obecních orgánů?
Nemůže nastat bezvládí, takže město je do vzniku nových řízeno stávajícími orgány.

Jakou funkci mají výbory a kolik se jich vlastně zřizuje?
Ze zákona je potřeba zvolit pouze výbor kontrolní a finanční. Ostatní výbory mohou být zřízeny dle úvahy zastupitelstva a všechny  jsou jeho poradním orgánem.

Co je hlavní náplní kontrolního a finančního výboru? Kolik mají členů?
Jsou nejméně tříčlenné a jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník      městského  úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové činnosti. Kompetence těchto      výborů jsou přesně určeny zákonem o obcích, ale stručně  řečeno, kontrolní výbor      jako poradní orgán zastupitelstva kontroluje mimo jiné úkoly i plnění usnesení      zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Finanční výbor mimo jiné  kontroluje      hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, nakládání s obecním majetkem a využívání všech možností tvorby rozpočtových příjmů pro zajištění hlavních potřeb obce.

A komise? Jakou mají funkci a jsou pro správu obce nezbytně nutné?
Komise jsou  poradním orgánem rady města. Nejsou sice nezbytné, ale pro rozhodování rady jistě prospěšné.

Mohou se před volbou starosty a místostarosty ke kandidátům vyjádřit ostatní zastupitelé?
Volba starosty a místostarosty je v kompetenci zastupitelstva a zastupitelé se ke kandidátům před vlastní volbou samozřejmě vyjadřují.

Může člen zastupitelstva navržený na starostu nebo místostarostu hlasovat sám pro sebe?
Ano, zákon to umožňuje a běžně se to dělá.

Jak dochází ke vzniku a zániku mandátu zastupitele?
Mandát člena zastupitelstva vzniká již jeho  zvolením a ke zvolení dojde ukončením hlasování.  Mandát zastupitele zaniká  dle ustanovení  § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ale chcete-li slyšet několik důvodů, tak je to např. odmítnutí zastupitele složit zákonem stanovený slib, jeho písemná rezignace, úmrtí zastupitele nebo změna jeho trvalého bydliště popřípadě sloučení obcí.

Nebo den voleb.
To především, tím končí mandáty všem zastupitelům bez výjimky.

Kdo rezignujícího zastupitele nahradí?
Vždy ten, kdo je v pořadí pod ním podle výsledku voleb. Na nejbližším jednání zastupitelstva pak složí slib a stává se řádným  zastupitelem s plným mandátem.

Může to náhradník odmítnout?
Může a také se to často stává. V tom případě náhradníka nahradí další náhradník.

Připravujete po volbách nějaké změny na městském úřadě?
Žádné personální a organizační změny na úřadě nepřipravujeme.

Až  nastane povolební klid, co první budete muset udělat a na co se můžeme těšit?
Připravujeme nový investiční plán na rok 2015, kde pamatujeme na rozšíření kapacity mateřské školky, rekonstrukci komunikací v ulicích Družstevní, Pod Viničkou, Pod Strání a dalších. Čeká nás také  rekonstrukce střechy, fasády a exteriéru ZUŠ, plánujeme změnit grantový systém pro organizace a školy atd. Vše v souladu s  volebním programem SNK Liběhrad.

Současně s komunálními volbami se konaly doplňující volby do senátu. Za kladenský region, kam patří i naše město, byl zvolen Jiří Dienstbier. Není senátor od nás příliš daleko? Může být i pro naše město nějak  prospěšný?
Jistěže ano. Důkazem je např. spolupráce našeho města s ústavními činiteli, na které jsme v souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní vydělali cca 6 milionů korun za rok.

Tak to je moc dobře, že máme  svého senátora a panu Dienstbierovi gratulujeme. Po celou dobu našeho rozhovoru mám na jazyku dotaz, který se vám trochu bojím položit, ale věřím, že nejsem sama, kdo by chtěl vědět, zda je pravda,  že na vás bylo těsně před volbami podáno na policii trestní oznámení.
Ano, to je bohužel pravda. Jedná se  o podání společnosti ACCON, bývalého nájemce libčického koupaliště,  který těsně před komunálními volbami 2014 dal městu výpověď z nájmu.

A co je předmětem toho oznámení?
Jde o libčického koupaliště, ale nemohu se teď k tomu vyjadřovat, protože je to živá kauza v šetření. Vnímám to ale jako účelový prostředek  předvolebního boje, zvláště když se  tři současní či bývalí zaměstnanci společnosti včetně jednatele  ACCONu objevili na kandidátce sdružení LOS.

Tak to nebyla na závěr zrovna nejlepší otázka. Nechcete nám raději říci něco příznivějšího?
Rád. Dovolte mi poděkovat voličům za jejich hlasy a nejen těm, kteří volili Liběhrad, ale všem, kteří přišli k volbám. Dokázali tak, že jim na městě, kde žijí, záleží. Řízení věcí veřejných je běh na dlouhou trať. V Libčicích nad Vltavou sklízíme plody dlouholetého plánovitého rozvoje města za přičinění všech předchozích zastupitelstev. Rád bych, aby volební boj už opravdu skončil a přeji si, aby všechny strany začaly spolupracovat a postupně naplňovat to, co občanům před volbami bez výjimky slibovaly – klidné a pěkné místo k žití.

Hezky řečeno. Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji vám, pane starosto,  i vašim kolegům  šťastné a úspěšné další čtyři roky.

Převzato z LN 11/2014

Související články