Proč považuje koalice etický kodex zastupitele za nadbytečný?

Zastupitelstvo města  na svém zasedání dne 4. 5. 2015 nepřijalo Etický kodex zastupitele předložený zastupitelkou za spolek LOS Terezou Nehasilovou. Rada města ve svém usnesení z jednání č. 12/11 2015 vzala na vědomí návrh etického kodexu zastupitele města a předložila jej k posouzení zastupitelstvu města. Pro přijetí kodexu nebyl v hlasování získán dostatečný počet hlasů – pro přijetí bylo 6 zastupitelů (ODS -2 a LOS – 4) a zdrželo se 8 zastupitelů (Liběhrad2014 – 6,TOP 09 – 1, hnutíANO – 1). Pro jeho přijetí kodexu bylo potřeba získat 8 hlasů.


Po hlasování jsem se zeptal koaličních zastupitelů proč se zdrželi hlasování a jejich stanovisko je následující:

Zastupitelé města se cítí dostatečně vázáni slibem zastupitele, zákony a svojí vlastní ctí při výkonu funkce zastupitele a etický kodex považují za nadbytečný.

Prostudoval jsem si argumentaci zastupitelů různých měst, jejichž zastupitelstva etický kodex odmítla. Je to skutečně celá řada měst, kde zastupitelé chápou, že žádný etický kodex dodržování ustanovení zákona a lepší fungování zastupitelstva nezajistí. Často jde v podobných případech o politický tah volebních subjektů, které se snaží mravokárným kázáním vyvolat u občanů dojem, že „my opozice“ jsme hlídacím psem demokracie a etalonem mravní čistoty. Konec konců, každý zastupitel je povinen zákony dodržovat, a pokud zjistí jejich porušení jiným zastupitelem má povinnost tuto skutečnost řešit cestou zákona. Zkrátka, je to jednoduše o lidech a nikoli o kodexu. Etických kodexů máme v naší zemi až dost.

Pavel Bartoš


V průběhu projednávání Etického kodexu zastupitele zastupitelka za LOS Tereza Nehasilová stáhla zmíněný dokument, a to z důvodu chyb v něm obsažených.

Složení slibu členy zastupitelstva proběhlo 6.11.2014 a jeho znění je zveřejněno v zápisu č.1/2014. Jak je patrné, slibem je stručně řečeno vše, a to především s ohledem na povinnost dodržovat zákony a řídit se Ústavou ČR.

Výtah ze zákona o obcích  č. 128/2000 Sb.:

§69 (1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
§69 (2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
§69 (3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.
§69 (4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Související články